Personal Info
ID: KCI0380
Name
ឈ្មោះ
Hean
ហ៊ាន
Gender
f
ភេទ
ស្រី
Status
Died
ស្ថានភាពគ្រួសារ
ស្លាប់
CBIO ID
I04602
លេខយោងឯកសារប្រវត្តិរូប
អាយ០៤៦០២
Source Interview
KCI0380 20030718, Puon Pramatt village, Trapeang Preah sub-district, Prey Chhor district, Kampong Cham province. Interviewed by Long Dany. Notes: Hean died several years ago because of blood pressure, but her husband said that she went to find her children in the West and has disappeared since 1983. Interviewed with with her younger brother called Neang Lan at the age of 51 years old.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេស៊ីអាយ០៣៨០ ២០០៣០៧១៨, ភូមិពួនប្រមាត់ ឃុំ ត្រពាំងព្រះ ស្រុកពៃ្រឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្ភាសដោយ ឡុង ដានី។ កំណត់សំគាល់ៈ ហ៊ាន ស្លាប់ពីរឆ្នាំហើយដោយសារដួល លើសឈាម ចំណែក ប្តីរបស់គាត់ប្រាប់ថាចេញទៅរកកូននៅលិច ហើយក៏បាត់ខ្លួនរហូតតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៣។ ជួបសម្ភាសជាមួយ នាង ឡន អាយុ៥១ឆ្នាំ ត្រូវជា ប្អូនប្រុស។
Date of Birth
Age at time of interview: 55 years old
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ
Home Village
03131505, Kampong Cham, Prey Chhor, Trapeang Preah
ទីកន្លែងកំណើត
០៣១៣១៥០៥, ខេត្ដកំពង់ចាម ស្រុកពៃ្រឈរ ឃុំត្រពាំងព្រះ
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
១៩៧៧????
Reason to Join KR
Came to live with her husband who was a soldier in Phnom Penh
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
មករស់នៅជាមួយប្ដីដែលធ្វើទ័ពនៅភ្នំពេញ្ញ
DK ORG Unit 75-79
Unit of Climbing Up Palm Trees
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
កងឡើងត្នោត
KR Rank(1975-79)
Worked in a team of a sugar sector at Bek Chan togather with her husband, 1977????
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
ធ្វើការក្នុងក្រុមឡើងត្នោតនៅបែកចានទាំងពីរនាក់ប្ដី ប្រពន្ធ, ១៩៧៧????
DK Zone 75-79
Zone: Central Zone no.: 12 Region: Phnom Penh Date: 1977????
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈិម, ១២, ភ្នំពេញ, ១៩៧៧????
Superior
អ្នកដឹកនាំ
Associates
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
Summary
Hean, female, was born in 1952 in Puon Pramatt village, Trapeang Preah sub-district, Prey Chhor district, Kampong Cham province. Hean passed away, and interviewed with his 51-year-old younger brother Neang Lan. Lan married a wife named Men Roeung, and he had 7 children [6 girls + 1 boy]. Lan had 8 siblings [4 girls + 4 boys], and he was the seventh child among these 8 siblings. It was on February 1, 1977 that Hean joined the revolution because her husband worked in Ministry of Commerce that Angkar sent a letter through him. Hean studied until grade 9 [in the old system] at A Luos Pagoda. When arriving in Phnom Penh, Lan was left to study in Wat Phnom while Hean and her husband were assigned to climb up the palm trees near Bek Chan where they had another child. When the Vietnamese soldiers marched into Cambodia, it was teachers in Tuol Tum Poung who took students out of school, and Hean didn៌t see her child when she came to school; thus, Hean along with her husband and another child returned to live in her home village in Kampong Cham province. While staying in Kampong Cham for 5 months, Hean៌s husband and went to seek children in Svay Rieng for 4-5 months but didn៌t see anything, so he returned to Kampong Cham. Her husband then tried one more time, but he found nothing; thus, he also decided to stop finding his children. And, he fished for earning for a living. It was later in 1983 that Hean៌s husband decided to search for his children again in Thailand, but he never returned since that that. It was in 2001 that Hean passed away because of blood pressure.
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ហ៊ាន ភេទស្រី កើតឆ្នាំ១៩៥២ នៅភូមិពួនប្រម៉ាត់ ឃុំត្រពាំងលាក់ ស្រុកពៃ្រឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម។ ហ៊ាន ស្លាប់ ជួបសម្ភាសន៍ជាមួយ នាង ឡន អាយុ៥១ឆ្នាំ ជាប្អូនប្រុស។ ឡន មានប្រពន្ធឈ្មោះ ម៉ែន រឿង និងមានកូន៧នាក់ ស្រី៦នាក់ ប្រុស១នាក់។ ឡន មានបងប្អូនបង្កើត៨នាក់ ស្រី៤ ប្រុស៤ ក្នុងចំណោមបងប្អូន៨នាក់ ហ៊ាន ជាកូនទី៧ ឡនជាកូនពៅ។ ហ៊ាន ចូលបដិវត្ដន៍នៅថៃ្ងទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៧៧ ព្រោះប្ដីនៅ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អង្គការផ្ញើរសំបុត្រ ទៅឱ្យមកតាមប្ដី។ រៀននៅវត្ដអាលួស ត្រឹមថ្នាក់ទី៩ឪចាស់ឱ។ ពេលទៅដល់ភ្នំពេញ គឺទុកឱ្យរៀននៅវត្ដទួលទំពូង ចំណែក ហ៊ាន និងប្ដីគេឱ្យទៅឡើង ត្នោតនៅបែកចានបានកូនមួយទៀត នៅពេលដែលវៀតណាម ចូលគឺគ្រូ នៅវត្ដទួលទំពូងហ្នឹងដឹក សិស្សចេញ ហើយហ៊ាន មករកកូនមិនឃើញ បីនាក់ម៉ែឪកូនក៏ត្រឡប់ទៅ ស្រុកកំណើតនៅ កំពង់ចាម។ នៅកំពង់ចាមបាន៥ខែ ប្ដីរបស់ហ៊ាន បានទៅរកកូន នៅស្វាយ ទៅ៤៥ខែមិនឃើញកូនក៏ត្រឡប់ទៅកំពង់ចាមវិញ ក្រោយមកទៅរកមួយសារទៀតតែមិនឃើញ ហ៊ាន និងប្ដីក៏សំរេច ចិត្ដថាឈប់រកហើយ ក៏ប្រកបរបររកត្រីចិញ្ចឹមជីវិត។ ក្រោយមកទៀតឆ្នាំ៨៣ ប្ដីរបស់ ហ៊ានក៏សំរេចចិត្ដទៅរកកូនម្ដងទៀត ទៅរកនៅថៃ ទៅម្ដងនេះគឺលែងត្រឡប់មកវិញ ហើយហ៊ាន ស្លាប់នៅឆ្នាំ២០០១ដោយសារដួលលើសឈាម។
Copyright
© DC-CAM
រក្សាសិទ្ធិដោយ
© មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"