Personal Info
ID: KCI0297
Name
ឈ្មោះ
Chuon Vanny
ជួន វ៉ាន់នី
Gender
m
ភេទ
ប្រុស
Status
Disappeared
ស្ថានភាពគ្រួសារ
បាត់ខ្លួន
CBIO ID
I05170
លេខយោងឯកសារប្រវត្តិរូប
អាយ០៥១៧០
Source Interview
KCI0297 20030623, Pungror Lich village, Pungror sub-district, Koh Sotin district, Kampong Cham province. Interviewed by Prum Phalla and Long Dany. Notes: Chuon Vanny disappeared. Interviewed with his mother called Pauch Sreang.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេស៊ីអាយ០២៩៧ ២០០៣០៦២៣, ភូមិពង្រលិច ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្ភាសដោយ ព្រំ ផល្លា និង ឡុង ដានី កំណត់សំគាល់ៈ ជួន វ៉ាន់នី បាត់ខ្លួន។ ជួបសម្ភាស ជាមួយ ប៉ូច ស្រ៊ាង ជាម្តាយ។
Date of Birth
He was born in 1950.
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
កើតនៅឆ្នាំ១៩៥០
Home Village
03080705, Kampong Cham, Koh Sotin, Pongror, Pongro
ទីកន្លែងកំណើត
០៣០៨០៧០៥, ខេត្ដកំពង់ចាម ស្រុកកោះសូទិន ឃុំពង្រ ភូមិ
Join KR
1972????
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
១៩៧២????
Reason to Join KR
Volunteer.
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស្ម័គ្រចិត្ដ
DK ORG Unit 75-79
Printing Unit, Phnom Penh.
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អង្គភាពរោងពុម្ព ភ្នំពេញ។
KR Rank(1975-79)
worker
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
កម្មករ
DK Zone 75-79
Zone: Center Zone no.: 12 Province: Phnom Penh
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈិម«១២»ភ្នំពេញ។
Superior
អ្នកដឹកនាំ
Associates
Mom ,Chhuon.
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
មុំ ឈួន។
Summary
Chuon Vanny, male and was born in 1950. He disappeared. Meet with Pauch Sreang, 75 years old, was a mother. He had a father, Chuon Sreang. There were 7 siblings [3 girls+4 boys]. He was born in Pungror Lich village, Pungror sub-district, Koh Sotin district, Kampong Cham province. When he was a childhood he was studying from primary school to Chi He high school just at grade 7 (educated in old system). He dropped out from school when there was a coup of an event to overthrow Samdach Sihanouk in 1970. As that time he came to help his parents to do farming. In 1972, he volunteered to join as a Khmer Rouge soldier through Sut. And then he was sent to battlefield. He had disappeared maybe for 1 year then it was seen that he came back to visit his home bring along with some medicine to his parents. Later on, it was heard that he was working at Ministry of Economic in Prey Veng province and Svay Rieng. In 1979, while the country was over of Khmer Rouge regime but it was not seen him return to his home. He disappeared since that time until nowadays so if he still survived, he would seek for his parents. According to the biography, he joined revolution in 1972. He first joined in Khmer Rouge regime Angkar assigned him to work at Ministry of Vet in the region 22 and then in 1974 worked at Ministry of Commerce in the region 22. In 1975, he worked at Printing Unit, Phnom Penh. Sreang during the Khmer Rouge regime from 1975 to 1979 he was appointed to do farming at cooperative and there was not enough food to eat. In Khmer Rouge regime she sent her children to join the revolution. There were 4 children to join the revolution. They disappeared.
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ជួន វ៉ាន់នី ភេទប្រុស កើតឆ្នាំ១៩៥០ បាត់ខ្លួន។ ជួបជាមួយ ឈ្មោះ ប៉ូច ស្រ៊ាង អាយុ៧៥ឆ្នាំត្រូវ ជាម្ដាយ។ វ៉ាន់នី មានឪពុក ឈ្មោះ ជួន ស្រ៊ាង មានបងប្អូន៧នាក់ ស្រី៣ប្រុស៤ មានស្រុក កំណើត នៅភូមិពង្រលិច ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ ចាម។ វ៉ាន់នី កាលពីតូចរៀនរហូតដល់វិទ្យាល័យ ជីហែត្រឹម ថ្នាក់ទី៧ឪចាស់ឱ ឈប់រៀននៅពេលកើតមានព្រឹត្ដិការណ៍ ទម្លាក់សមេ្ដចសីហនុនៅឆ្នាំ១៩៧០ ពេលឈប់រៀនមកជួយ ធ្វើស្រែចម្ការឪពុកម្ដាយ។ នៅឆ្នាំ១៩៧២ បានស្ម័គ្រចិត្ដចូល ធ្វើជាយោធា ខែ្មរក្រហមតាមរយៈឈ្មោះ សុទ្ធ។ ពេលចូលទៅ អង្គការបញ្ជូនទៅសមរភូមិបាត់អស់រយៈពេលជិត មួយឆ្នាំបាន ឃើញត្រឡប់មកលេងផ្ទះយកថ្នាំពេទ្យឱ្យឪពុកម្ដាយ ក្រោយមក ទៀតដឹងថា វ៉ាន់នី នៅ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅខាងខេត្ដពៃ្រវែងនិង ខេត្ដស្វាយរៀង។ នៅឆ្នាំ១៩៧៩ ពេលប្រទេសជាតិរួចផុត ពីរបបខែ្មរក្រហមហើយក៏មិនឃើញកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេ បាត់ឈឹងរហូត មកដល់ពេលនេះគិតថា ស្លាប់ហើយបើនៅ រស់ពិតជាមករកឪពុកម្ដាយ។ បើតាមប្រវត្ដិរូប វ៉ាន់នី ចូលបដិវត្ដនៅឆ្នាំ១៩៧២ ដំបូងអង្គការចាត់តាំងឱ្យធ្វើការនៅ ក្រសួងបសុពេទ្យតំបន់២២។ នៅឆ្នាំ១៩៧៤ នៅក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម តំបន់២២។ នៅឆ្នាំ១៩៧៥ នៅអង្គភាពរោងពុម្ព ភ្នំពេញ។ ស្រ៊ាង ជំនាន់ខែ្មរក្រហមពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់៧៩ អង្គការ ចាត់តាំងឱ្យធ្វើស្រែចម្ការនៅតាមសហករណ៍ ហើយហូបចុកមិន បានគ្រប់គ្រាន់ទេ នៅជំនាន់ខែ្មរក្រហមបានបញ្ជូនកូនឱ្យចូលបម្រើ ចលនាបដិវត្ដរហូតដល់៤នាក់ បាត់ខ្លួនទាំងអស់។
Copyright
© DC-CAM
រក្សាសិទ្ធិដោយ
© មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"